uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Marts 2004
 

DANISH HUMAN FACTORS CENTER

Nyt center skal forske i menneskelige faktorer

 Af: Peter K. Sørensen, FORCE Technology

Hvordan leder, organiserer og indretter vi kontrolcentre, operatørrum og arbejdsforhold på tekniske arbejdspladser så effektiviteten bliver høj og antallet af menneskelige fejl lav? Et samarbejde mellem FORCE Technology og Risø udvider og intensiverer forskning, udvikling og serviceudbud på området menneskelige faktorer ved at danne Danish Human Factors Center (DHFC).

I 2003 mødtes FORCE Technology og Forskningscenter Risø for at skrive under på en ny samarbejdsaftale, som indebærer etablering af et center for forskning og udvikling på området menneskelige faktorer (Danish Human Factors Centre). Centret skal bringe Danmark helt i front inden for forskning i menneskelige faktorer, med særligt fokus på sikkerhed inden for fly-, skibs-, tog- og vejtransport, det medicinske, sygehusområdet samt energi- og procesindustrien.

Forskningen i centret skal omhandle alle de menneskelige faktorer i et kontrol- og operatørmiljø, der har betydning for, hvor effektivt og sikkert man arbejder. Det drejer sig især om de mere bløde faktorer som ledelse, samarbejde, kommunikation, virksomhedskultur og træning. Det kan også være optimal indretning af arbejdspladsen eller design af hardware og skærmlayout. Hvordan indretter man for eksempel instrumentpanelet på skibsbroen, så kaptajnen agerer mest hensigtsmæssigt?

Centret skal fremme forskning og udvikling på området og stiller sig også til rådighed med human factors-services og -produkter til virksomheder inden for centrets kerneområder.

Samarbejdet skal resultere i, at de to institutioners kompetencer kombineres og udnyttes optimalt. Det drejer sig blandt andet om Risøs internationalt anerkendte forskning inden for menneske-maskine interaktion og risikovurdering af operationer, som påvirkes af menneskelige faktorer. Og FORCE Technology's ekspertise på det maritime område samt erfaring med internationalt salg, markedsføring og kommercialisering af human factors-ydelser.

Det nye centersamarbejde er en fortsættelse af et succesrigt samarbejde mellem Risø og det tidligere Dansk Maritimt Institut (DMI). DMI er nu fusioneret med FORCE Technology, og det var derfor naturligt at styrke samarbejdet ved dannelsen af Danish Human Factors Center.

Yderligere oplysninger:

Leder af Dansk Human Factors Center Peter K. Sørensen, FORCE Technology, telefon 7215 7862, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programleder Nijs Jan Duijm, Forskningscenter Risø, telefon 4677 5165, mobil: 2532 5165, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se også DHFC’s hjemmeside: www.dhfc.dk

 

 

TSU Lastbilsimulator A/S

Baggrund og Fakta

Af: Magnus Købke, Projektleder TSU

Med det mål at fremme og udvikle uddannelser og uddannelsesniveauet inden for transportområdet med særligt henblik på at sikre den fremtidige arbejdskraft med tilstrækkelige almene og faglige kvalifikationer, derunder at udvikle og afprøve uddannelser, der endnu ikke eksisterer i det traditionelle uddannelsessystem, har Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD) den 1. maj 1989 etableret Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU).

Uddannelsesfondens formål er :

Etablering af fælleskurser og andre former for fællesuddannelse af SiD-medlemmer og virksomhedsrepræsentanter indenfor områder relevante for det fremtidige transportområde.

Afholdelse af konferencer m.v. for repræsentanter fra virksomhedernes ledelse og SiD-medlemmer om fremtidigt uddannelsesbehov og uddannelsessystemer i relation til transportsektorens udviklingsmuligheder.

Etablering af "forsøg" med henblik på tilvejebringelse af erfaringer og viden omkring nye undervisningsformer og uddannelsesindhold.

Forskning vedrørende fremtidige kvalifikations- og uddannelsesbehov.

Iværksættelse af og støtte til studierejser og studieophold i udlandet.

 

 

TSU Lastbilsimulator A/S

På et bestyrelsesmøde i december 2001 beslutter TSU`s bestyrelse at investere i Danmarks og Nordeuropas første mobile lastbilsimulator. Beslutningen bliver taget efter flere forgæves forsøg på at få det offentlige til at gå med i projektet.

TSU etablerer driftsselskabet TSU Lastbilsimulator A/S , hvis formål er at drive kursusvirksomhed med simulatoren, primært i ATL medlemsvirksomhederne.

 

Simulatoren

Simulatoren er bygget op i en 17m lang trailer, der ved opstillingen på stedet "pakkes ud" til en bredde af 8 meter.

Chaufføren sidder i et rigtigt førerhus og

 

        - ser skærmbilledet 180 grader igennem forruden og sidespejlene 

        - anvender rat, pedaler og gearstang som i en rigtig lastbil 

        - hører lyd fra motor, gearskift, bremser og øvrig trafik 

        - føler bevægelser og accellaration

 

Simulatoren giver mulighed for samtidig at undervise 12 andre elever via PC selvstudieprogrammer.

 

Pædagogiske værktøjer

Simulatoren består af et komplet uddannelsesprogram styret af:

- Instruktøren, fra instruktørpanelet

- Eleven, fra selvstudiepulten i førerhuset

- Avanceret træningssoftware med automatisk evaluering

- Et exercise creation tool til at vedligeholde og skabe nye øvelser

Instruktøren kan fra instruktørpanelet frembringe den ønskede øvelsessituation, med mulighed for at variere på trafikal kompleksitet og vejrlig (regn, tåge, sne m.v.)

Øvelsesprogrammet indeholder bl.a.:

- 200 km landevej

- byzoner

- industriområder

- øvelsesområde (manøvregård)

- bjergkørsel

 

Erfaringer fra udlandet

I Holland har man haft simulatorer til rådighed siden år 2000. Deres erfaringer er positive.

Nye, unge chauffører bliver bedre og mere erfarne på kortere undervisningstid.

Ved undervisning af erfarne chauffører opnås reducering af brændstofforbrug og nedsættelse af antallet af uheld.

 

Kurserne

TSU Lastbilsimulator A/S tilbyder transportvirksomhederne kurser i Trafiksikker Adfærd og Energirigtig Kørsel. Derudover kan der på bestilling gennemføres kurser i f.eks. manøvrering og køreteknik under vanskelige forhold.

Kurserne har typisk en varighed af 4 timer for 4 chauffører, så der kan gennemføres kurser for 8 chauffører på en kursusdag.

Da simulatoren er mobil foregår uddannelsen i selve virksomheden. Dette har vist sig at være en utrolig positiv måde at gennemføre uddannelse på, både for virksomhederne og kursisterne.

Interessen for denne form for uddannelse er meget positiv, derfor kan TSU Lastbilsimulator A/S her med udgangen af februar melde udsolgt for ledige dage indtil udgangen af juni 2004.

 

simulator

 

Seminar og Generalforsamling

SIKKERHED I LANDTRANSPORT

Torsdag, den 15. april 2004

v/ FORCE Technology, Lyngby

Prøv selv at føre lastbil ! Det er en af mulighederne i seminaret om Sikkerhed i Landtransport.

Vi hører på den ene side om situationen, hvor tingene er gået galt, nemlig i foredrag af Sven Krarup Nielsen om havarikommissionens formål og arbejde, og på den anden side om tiltag til øget sikkerhed. Med udgangspunkt i opgaven at føre lastbil illustrerer SimTrans seminaret atter en gang, hvorledes træningsværktøjer, metoder og koncepter er gangbare på tværs af domænerne. Dette gælder f.eks. brugen af simulatorer, CBT, osv. til grund- , efteruddannelse og evalueringsformål.

 

Program:

  • 13.00 Velkomst v/ Stig Sand, Formand for SimTrans
  • 13.10 Vejtrafikulykker - havariarbejdet v/ Sven Krarup Nielsen, Formand for havarikommissionen for vejtrafikulykker
  • 13.50 Validering af lastbilsimulator v/ Lisbeth Harms, Københavns Universitet
  • 14.20 Generalforsamling SimTrans og kaffepause
  • 15.00 Lastbilsimulator - baggrund og fakta v/ Magnus Købke, Projektleder
  • Transportsektorens Uddannelsesfond
  • 15.20 Gruppevis demo af lastbilsimulator
  • Gruppevis demo af skibssimulatorer
  • 16.20 Diskussion efterfulgt af sandwiches / drikkevarer

Tilmelding: Jette Madsen, FORCE Technology eller www.simtrans.dk

Tlf.: 72 15 78 19 Fax: 72 15 77 01

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Giro 0407402-SimTrans

Pris: Medlemmer: gratis

Ikke-medlemmer: kr. 200,-

 

Dagsorden for generalforsamling 2004 ( i h.t. Vedtægterne)

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af revisor

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans