uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Marts 2001
 

Seminar 19. april 2001
Hvordan håndteres den menneskelige faktor?

 

Den menneskelige faktor har været genstand for stigende opmærksomhed gennem de seneste årtier.

I takt med den hastige teknologiske udvikling og især den øgede funktionalitet og stabilitet af fx styresystemer, er blikket rettet imod menneskelige fejl.

Opsigtsvækkende ulykker med tab af menneskeliv, tab af store værdier eller skader på miljøet har bidraget til at øge indsatsen omkring det at begrænse antallet og effekten af menneskelige fejl.

SimTrans inviterer den 19. april til et seminar, som belyser blandt andet de overordnede tiltag, der gennem tiderne er gjort for at inddæmme fejl, samt eksempler på "human factors" træning, herunder specielt brug af simuleringsværktøjer i forskellige domæner.

Programmet indledes af DMI's seniorpsykolog Michael May med et kort historisk rids over udviklingen af ergonomi og "human factors". May vil beskrive, hvorledes området gradvist er blevet udvidet fra en oprindelig fokus på personaleudvælgelse og tilpasning til værktøj og maskiner, til efterhånden at omfatte også træning og design. I de senere år har der igen været en tendens til udvidelse af området mod "kognitiv ergonomi" og "kulturel ergonomi" samt fokus på "sikkerhedskultur". En samlet vurdering af en organisations sikkerhed og effektivitet i dag vil således inddrage alle disse aspekter omkring den "menneskelige faktor".

Efter det indledende overblik følger tre domænerelaterede foredrag – ét fra olie/gas sek­toren, ét fra den maritime verden samt ét fra flyvelederne i Kastrup Lufthavn. De tre talere er henholdsvis afd.chef Knud Sjørup, Maersk Contractors, div.chef Peter K. Sørensen, DMI og Human Factors specialist Peter Nørbjerg, SLV.

De vil alle adressere betydningen af den "menneskelige faktor" i hverdagens operative opgaver, hvilke foranstaltninger der iværksættes for begrænsning af negative effekter heraf, herunder blandt andet i hvilket omfang og hvordan simulatorer anvendes i træning og uddannelse.

Arrangementet er et halvdagsmøde torsdag, den 19. april 2001 fra kl. 14.00 til ca. 19.30.

Seminaret finder sted i DSB-lokalerne ved Østerport Station, København, og tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær Jette Madsen på tlf. 45 87 93 25.

 

Hvordan håndteres den menneskelige faktor?
Tid: Torsdag, 19. april 2001

Sted: DSB, Østerport Station

 

Program:

Ordstyrer: Flypsykolog Per Byrdorf

14.00 Velkomst og introduktion

14.05 Den menneskelige faktor – de seneste årtiers udvikling v/ Senior psykolog Michael May, DMI

14.45 Menneskelige faktorer i olie/gas virksomhed v/ Afdelingschef Knud Sjørup-Nielsen, Maersk Contractors

15.25 Kaffepause

16.00 Praktisk Human Factors Management i skibsfart v/ Div.chef Peter Sørensen, DMI

16.40 Menneskelige faktorer i flyvelederens hverdag v/ Human Factors specialist Peter Nørbjerg, Statens Luftfartsvæsen

17.15 Generalforsamling SimTrans

18.00 Sandwich m.m.

19.30 Afslutning

 

Medicinsk simulation

Tekst: Doris Østergaard og Torben Kann, Amtssygehuset i Herlev

En dansk fuld skala simulator til anvendelse inden for det medicinske område er udviklet på Anæstesiologisk Afdeling, Amtssygehuset i Herlev i samarbejde med det private erhvervsliv, RUC og RISØ. Simulatoren anvendes primært til kurser for læger og sygeplejersker i Rationel Anæstesi - et kursuskoncept svarende til andre domæners CRM træning.

Simulatoren er et unikt undervisningsværktøj, hvor den uddannelsessøgende kan træne dagligdagens komplekse situationer uden at patienterne skades. Den anvendes til tværfaglig undervisning i såvel kliniske færdigheder som ledelse, kommunikation og samarbejde i patientbehandlingen. Simulation som redskab blev primært anvendt til træning i klinisk beslutningstagning i anæstesi (bedøvelse), senere til at træne behandlingen af den kritisk syge patient på intensiv afdeling. De senere år har konceptet endvidere med succes været anvendt til tværfaglig træning, f.eks. i genoplivning af såvel børn som voksne samt i modtagelse og behandling af den hårdt kvæstede patient i skadestuen. I disse tilfælde er det hele teamet, der trænes.

Fuld skala simulationerne suppleres i stigende grad med skærmbaseret undervisning og parttask færdighedstræning på dukker.

Konceptet er udviklet til uddannelse af anæstesiologer, men princippet kan anvendes i uddannelsen af læger og sygeplejersker indenfor alle kliniske specialer samt til undervisning af paramedicinsk personale.

Erfaringerne fra det anæstesiologiske speciale har betydet at Københavns Amt har ønsket at forstærke indsatsen og etableret Dansk Institut for Medicinsk Simulation på Amtssygehuset i Herlev. Formålet er, at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen samt at videreudvikle simulator konceptet, således at det kan anvendes indenfor andre lægevidenskabelige specialer. Endvidere vil instituttet medvirke i udvikling af mere brugervenligt overvågningsudstyr.

Dermed forankres den erhvervede ekspertviden læge -/sygeplejefagligt, pædagogisk og teknisk i instituttet. Der er en stigende interesse for simulationsbaseret undervisning indenfor andre specialer, f.eks. kirurgi, hvilket betyder at det i fremtiden vil være muligt at etablere fælles uddannelsesaktiviteter.

news031

Genoplivning af et nyfødt barn

 

I øjeblikket ombygges / indrettes lokaler på Amtssygehuset i Herlev, således at der efter planen kan afholdes officiel åbning i juni 2001.

 

Indkaldelse til SimTrans' ordinære generalforsamling

Dato: Torsdag, den 19. april 2001, kl. 17:15

Sted: DSB, Østerport

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning v/Stig E. Sand
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Niels J. Bagge
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er: Hans Henrik Petersen, Mads Guldbrandsen, Hans Andersen, Jørgen Lund Hansen og Torben Løvetofte (alle modtager genvalg).
  Bestyrelsen opstiller Per Byrdorf og Claus Bihl til nyvalg.
 5. Valg af revisor
 6. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
  Firmamedlem: kr. 600,-
  Personligt medlem: kr. 100,-
 7. Indkomne forslag (skal modtages senest 5. april 2001)
 8. Eventuelt

Copyright © 2001 by SimTrans
Web Design by WebMaster/Danish Maritime Institute

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans