uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
December 2000
 

Halvdagsseminar 31. januar 2001

Trafikkoordination og sikkerhedssystemer i fly og skibe

 

Flere aspekter af problemstillingen omkring trafikkoordination og sikkerhed synes ens i luftfart og skibsfart. Overordnet er der et klart behov for at operere med en høj effektivitet – en høj udnyttelse af luftrum og farvande – samtidig skal dette ske på et sikkerhedsmæssigt højt niveau.

I krydsfeltet effektivitet og sikkerhed opstår der bestræbelser på at udvikle nye systemer, at optimere man-machine interfaces og så vidt muligt at behandle samt optimere viden og bevidsthed om menneskelige faktorer gennem grund- og efteruddannelse.

Den europæiske flytrafik er i så stærk vækst, at der med det nuværende sikkerhedsniveau vil forekomme ét større havari per uge i år 2015.

Hvor og hvordan skal der sættes ind for at øge sikkerheden yderligere i international luftfart ?

Den menneskelige faktor vurderes stadig at være årsag til 70% af alle hændelser i flyverdenen, hvilket i øvrigt tilsvarer skibsfartens situation.

Er yderligere automation vejen frem? Eller leder det til inaktive aktører, som ikke er fuldt beredte i nødsituationer ?

Hvilke tiltag er der på vej for yderligere opsamling og præ-sentation af information til aktørerne ?

I den maritime sektor er der et nyt tiltag fra den Internationale Maritime Organisation (IMO) i form af Automatic Identification System (AIS).

AIS er et transponder baseret system til udveksling af informa-tion om skibskarakteristika og bevægelser i et givet farvand. AIS systemet kan "se om hjør-ner" og giver dermed bedre information end den traditionelle radar.

Er skibsfart i sikkerhedspolitisk forstand på vej i retning af et VTS-AIS koblet overvågningssystem, som svarer til luftfartens fly kontroltårn system ?

Hvad vil en sådan udvikling betyde for ansvarsforholdet mellem kaptajn og landbaserede myndigheder ?

Hvad kan AIS systemet udbyg-ges til, og hvilke efteruddannelses- og rekrutteringskrav medfører systemet?

Dette er nogle af de spørgsmål, som SimTrans søger at besvare på et seminar i januar 2001. Med talere fra luftfart og skibsfart vil SimTrans tilstræbe at fortsætte den frugtbare dialog og erfaringsudveksling mellem de to domæner.

Arrangementet planlægges som et halvdagsmøde onsdag, den 31. januar 2001 fra kl. 13.30 til ca. 17.00. (Se side 6).

Seminaret finder sted i DSB-lokalerne ved Østerport Station, København, og tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær Jette Madsen på tlf. 45 87 93 25.

 

Microsoft Togsimulator på vej

Tekst: Mads Guldbrandsen, Banestyrelsen

I grænselandet mellem seriøs træningssimulering og pc-spil, følger Microsoft nu op på deres succes med Flight Simulator og lancerer i foråret 2001 Microsoft Train Simulator.

Drenge i alle aldre har altid oplevet en fascination for tog og jernbaner. Det er Microsofts grundlag for at udvikle et nyt simulationsspil efter den tradition for kvalitet og realisme, der er blevet skabt med Flight Simulator, verdens mest solgte pc game software.

Spillet vil fra begyndelsen give mulighed for at blive lokomotivfører på 9 forskellige typer lokomotiver og togsæt af vidt forskellig karakter, lige fra store damplokomotiver spændt for "the Flying Scotsman" i 1920´erne, til Japans "Bullet Train , eller en stribe GM-diesellok spændt for et tungt godstog i det bjergrige Nordamerika.

Simulatoren kommer i første omgang til at indeholde scenarier fra seks forskellige jernbaner i USA, Japan, England og Østrig opbygget med realistiske landskabsforhold og infrastruktur langs banen. De seks scenarier dækker ca. 1.000 km jernbane.

Ligesom i Flight Simulator vil spilleren kunne vælge mellem en række udfordrende opgaver.

Firmaet har indgået samarbejdsaftaler med en række jernbaneselskaber verden over, med henblik på at genskabe realistiske situationer og autentisk simulation af de forskellige tog.

Simulatoren bygger på en "open architecture" struktur, der også indbyder andre til at udvikle simulatoren med nye scenarier og tog, der så kan downloades via Internet.

Microsoft Train Simulator testes i vinter i en foreløbig version med henblik på frigivelse på markedet i foråret 2001.

Der findes allerede flere forskellige simulationsspil på markedet, de fleste udviklet af amatører med tilhørende svagheder. En enkelt af disse udmærker sig ved brug af stor computerkraft på matematisk korrekt simulation af togenes dynamiske egenskaber, men hvor så den grafiske side og lydsiden lader en del tilbage at ønske.

 

news122

Imponerende grafik kendetegner Microsofts togsimulator

 

Disse områder, som er en vigtig del af en realistisk togsimulation, erklærer Microsoft at ville prioritere højt.

Det bliver spændende at se, om et publikum, der er forvænt med actionpræget underholdning i højt tempo, vil blive tiltrukket af en togsimulator.

For de professionelle bliver det lige så spændende at se, om systemets "open architecture" og realisme er af en sådan karat, at det vil kunne fungere som platform for udvikling af seriøse træningsaktiviteter.

news124

Udsyn fra førerpladsen i Amtraks nye højhastighedstog Acela

 

 

Opgradering af simulatorudstyr på de maritime uddannelsesinstitutioner

Tekst: Per Sønderstrup, Søfartsstyrelsen (SFS)

I forbindelse med SFSs strategi for anvendelse af simulatorer i undervisningen er mulighederne for at bruge simulatorer til forskellige uddannelsesformål blevet betydeligt udvidet i 2000.

news128

 

Den pc-baserede sejladstræner Polaris Panorama

Anvendelse af simulatorer er et vigtigt værktøj til at opnå en højere kvalitet i operative uddannelsesmål. Den studerende får i sin studietid større rutine og er dermed bedre rustet til at starte sin karriere til søs.

I januar 2000 leverede Kongsberg Norcontrol Simulation AS den pc-baserede sejladstræner Polaris Panorama til navigationsskolerne og Skagen Skipperskole. Denne simulator, hvor flere studerende kan sejle på forskellige skibe i et netværk, er baseret på en Full-Mission simulator med visuelt system, radar/ARPA , ECDIS og instrumenter til træning i navigation og manøvrering.

Aftalen omfatter også en ny version i januar 2001, hvor der leveres flere simulerede instrumenter.

Polaris Panorama har allerede været anvendt i forbindelse med undervisningen i navigation og vagttjeneste.

Fanø Navigationsskole, hvor billedet stammer fra, anvendte programmet til uddannelse af kystskippere i foråret, og som noget nyt blev simulatoren anvendt ved eksamen. Dette ses som et stort fremskridt i forbindelse med evaluering af de studerende i operative emner, hvor det hidtil kun har været muligt at evaluere dette ved skriftlige og mundtlige eksaminer.

Marstal Navigationsskole fik i august en Cargo Handling Simulator, hvor simulering af lasteoperationer kan trænes på forskellige tankskibsmodeller (kemikalie, produkt, VLCC og LPG). De øvrige navigationsskoler samt Skagen Skipperskole er også omfattet af denne levering.

Formålet er både at anvende dette program i forbindelse med de lovbestemte tankskibs kurser og samtidig styrke undervisning og træning i fag som skibsteknik og lastbehandling.

I begyndelsen af november fik Skagen Skipperskolen leveret en brosimulator, som skolen blandt andet kan anvende til radar og ARPA kurser samt efteruddannelse. Skagen Skipperskole vil dermed have det samme omfang af simulatorudstyr som de øvrige maritime centre og vil være godt rustet til at kunne tilbyde unge, der ønsker en uddannelse som sætteskipper eller fiskeskipper, et moderne undervisningsmiljø på lige fod med de andre skoler.

STN Atlas og DMI i stærk global alliance

Tekst: Stig Sand, Dansk Maritimt Institut (DMI)

Scandlines, som driver mere end 20 færgeruter i og omkring Østersøen og de indre danske farvande, har etableret deres egen SimFlex baserede træningscenter i Helsingborg

STN Atlas Elektronik GmbH i Bremen og DMI har indgået aftale om samarbejde på maritime simulatorer og tilhørende kursuskoncepter.

Alliancen, som optræder under navnet MariTEAM, er på markedet med et særdeles omfattende og konkurrencedygtigt produktprogram. Dette omfatter:

Produkter for skibsbro og maskine
Pc/CBT, part task og full mission produkter i begge domæner
Skalérbarhed og modularitet i alle produkter
Enkel overførelse af skibe og sejladsområder på alle niveauer
On-site support og train-the-trainers koncepter
Finansieringsløsninger

Denne dækning opstår gennem et ideelt match mellem de to organisationers forretninger og indsatsområder.

DMI tilfører alliancen pc produktet, SimFlex Navigator, de matematiske skibsmodeller samt ikke mindst de velafprøvede kursuskoncepter, human factors ekspertisen og train-the-trainers kapaciteten. DMI kurser og træningsbistand er i øvrigt kørende i Malaysia, Finland, England, Spanien, Grækenland, Cypern, Sverige, Holland og senest også USA.

En af styrkerne ved samarbejdet er, at MariTEAM leverancer ikke alene vil bestå af hardware; men også (om kunden ønsker det) af on-site support, eksport af kursusmateriale, øvelser, tailor-making og udstationering af erfarne instruktører i en indkøringsperiode, således at kunden ikke står med det problem, som ses i visse bistandsprojekter verden over, at mindre erfarne kunder ikke kan anvende det af leverandøren installerede anlæg professionelt.

Parallelt med etableringen af den nye alliance er SimFlex systemet (i opgraderet udgave) genstand for øget salg. Således er der i år leveret til Gozo Channel Company (Malta), Rederiet Norden, CSIR (Sydafrika), Rederiet A.P. Møller samt 15 enheder til Arpeni Pramata Ocean Line, Indonesien og én større (part task) installation i Helsingborg til Scandlines (foto ovenfor).

Risø bag udvikling af metode til undersøgelse af piloters samarbejdsevner

Tekst: Hans H.K. Andersen, Risø

Forskningscenter Risø har, i samarbejde med en række andre europæiske forskningsinstitutioner og private virksomheder, vundet en større forskningskontrakt inden for den Europæiske Kommissions 5. rammeprogram.

Projektet har fået navnet VINTHEC II, som står for Visual Interaction and Human Effectiveness in the Cockpit - Part II. Som navnet antyder, drejer projektet sig om udvikling af en metode til undersøgelse af piloters samarbejde og effektiviteten af dette samarbejde.

Der er flere gode grunde til at udvikle en sådan metodologi.

Menneskelige fejl er et vedvarende problem i luftfart, og disse er implicerede i omkring 70% af alle kommercielle luftfartsulykker. Hvis der ikke gribes ind over for denne udvikling, vil vi, med den forventede vækst i flytrafikken, opleve en eskalering af ulykker og dermed tab af menneskeliv.

Det er i stigende grad blevet kendt, at den mest effektive måde, hvorpå luftfartssikkerheden kan forbedres, går gennem en øget fokus på den menneskelige faktor.

Nye cockpit-teknologier (som for eksempel avancerede avionics systemer) kan i vidt omfang reducere menneskelig fejl og giver et stort udbytte med hensyn til sikkerhed, effektiv udnyttelse af brændstof, operationel fleksibilitet og passager komfort.

Desværre peger ulykkes-, og hændelses rapporter på et antal tilfælde, i hvilke cockpit automatikken er blevet misforstået og/eller misbrugt. Sikkerhedskritiske hændelser og ulykker med moderne rutefly forekommer ofte på grund af misforståelser med hensyn til piloternes handlinger i forhold til flyautomatikkens forskellige tilstande.

Flyautomatikken har over årene overtaget flere og flere af flyveopgaverne, og dermed på drastisk vis ændret piloternes rolle. Mere end nogensinde fokuserer piloterne på monitorering og styring af de automatiserede flysystemer.

På samme tid har forskningsresultater vist, at der findes en afgørende, men dog stadig vanskelig håndterbar relation mellem piloternes grad af "situational awareness" (situationelle viden, SA) og luftfartssikkerheden.

I den senere tid, har forskningen rettet sig mod etableringen af en bedre forståelse af individuel SA, og følgelig har piloternes træningsaktiviteter sigtet mod vedligeholdelsen af den enkeltes SA.

Det er dog i stadig større udstrækning blevet klarlagt, at "team situation awareness" (besætningens situationelle viden, TSA) er et vigtigt begreb, specielt med hensyn til de mere og mere sofistikerede automatiserede cockpits, hvor automatikken i sig selv optræder som et ekstra medlem af besætningen.

Målet for VINTHEC II er at videreudvikle og evaluere metoder udviklet i forgængeren VINTHEC I.

Hvor VINTHEC I primært fokuserede på den enkeltes pilots SA, vil VINTHEC II undersøge besætningsmæssige aspekter ved SA, både med hensyn til besætningens fælles koordination og også deres interaktion med automatikken i cockpittet. I VINTHEC II gennemføres der således en række del-opgave simulatoreksperimenter med henblik på udvikle og validere en TSA metodologi.

Risø vil benytte den pc baserede simulator SimFlex, som er udviklet af Dansk Maritimt Institut (DMI). Desuden vil Risø udføre et mindre eksperiment i anæstesi simulatoren udviklet på Herlev Sygehus.

VINTHEC II projektet kulminerer i et omfattende "motion-based" flysimulatoreksperiment, hvor den færdigudviklede metodologi bliver demonstreret.

 

 

SimTrans News

udgives af:

SimTrans – Danish Society for Simulator Training and Safety in Transport Industries

SimTrans

c/o Dansk Maritimt Institut

Hjortekærsvej 99

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 87 93 25

Fax 45 87 93 33

www.simtrans.dk

SimTrans bestyrelse:

· Stig E. Sand, formand, Dansk Maritimt Institut

· Níels J. Bagge, kasserer, Søfartsstyrelsen

· Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening

· Hans H.K. Andersen, Forskningscenter Risø

· Jens Fage-Pedersen, Dansk Navigatørforening

· Mads Guldbrandsen, Banestyrelsen

· Torben Løvetofte, SAS

· Jørgen Lund Hansen, SLV-Skolen

· Jette Madsen, sekretær

 

Tentativt Seminarprogram:

Onsdag, den 31. januar 2001

DSB, Østerport Station

Trafikkoordination og Sikkerhedssystemer i Fly og Skibe

13.30 Velkomst og introduktion

13.35 Flyhistoriske milepæle for udviklingen i trafikkoordination og sikkerhed v/ NN

14.05 Milepæle for tiltag til øget sikkerhed til søs v/ Skibsinspektør Steen Nielsen, Søfartsstyrelsen

14.35 Kaffepause

15.00 Pilotens "TCAS" v/ Pilot NN - systemfordele og ulemper ?

15.30 Flylederens "Short Term Conflict Alarm" (STCA) v/ Overflyveleder Preben Lauridsen
         - samspil med TCAS, ansvar, teknik og uddannelsesbehov ?

16.00 Pause

16.15 Skibsfartens "Automatic Identification System" (AIS) v/ Inspektoratsleder Anker Nissen, Farvandsvæsenet
          - AIS og VTS – et skridt mod pilot-flyleder relation ?

16.45 Afrunding

 

Tilmelding:

Jette Madsen (DMI), tlf. 45 87 93 25

eller på www.simtrans.dk

Pris:

Medlemmer af SimTrans: Gratis

Ikke-medlemmer kr. 150,-

(Firmamedlemmer af SimTrans kan deltage med et ubegrænset antal ansatte.)

Copyright © 2001 by SimTrans
Web Design by WebMaster/Danish Maritime Institute
Edited 21-04-06

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans